Megvalósítás

Szerző: Herczegné Varga Ilona

A TÁMOP-3.3.10.B-12 projekt megvalósítása a pásztói Mikszáth Kálmán Líceumban

Mentorok képzése

Iskolánk egyik fontos alapelve a méltányosság, melynek eredményeként a diákok mindegyike azonos eséllyel jut hozzá az ismeretekhez, a tudáshoz.
A társadalmi, gazdasági folyamatok eredményeképpen az intézményünk beiskolázási körzetében élő családok anyagi és kulturális egzisztenciája labilissá vált, melynek következtében nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek, a fiatalok lehetőségei is több oldalról behatárolódtak.
Szociális helyzetükből adódóan megnőttek az esélykülönbségek, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés egyre kevésbé biztosított számukra. Az átlagtól ily módon lemaradó diákokra sokszoros figyelmet kell fordítanunk, annak érdekében, hogy a rajtuk kívül álló okok miatt hátrányukat le tudják dolgozni és kiegyensúlyozott tanulmányi eredményt tudjanak nyújtani.

Ezt a munkánkat segíti a TÁMOP-3.3.10.B-12 projekt megvalósítása, melynek során differenciált és integrált módon segítünk a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákjainknak, olyan feltételeket teremtve, melyek lehetővé teszik számukra a szakmailag és pedagógiailag támogatott, nyugodt felkészülést a sikeres érettségi vizsgára, a nyelvvizsga letételére, a továbbtanulásra ill. a szakmaszerzésre – ily módon megakadályozva lemorzsolódásukat, eredménytelenségüket.

 


Diákjaink a Magyar Tudomány Napján

Ezen feltételrendszer része az egyéni fejlesztési programok kidolgozására, megvalósítására, a mentori és segítő tanári feladatok ellátására felkészített pedagógusok munkája.
A programba 25 hátrányos helyzetű, tehetséges diák bevonására került sor, akik mentorálását, támogatását 12 pedagógus végzi és 16 tanár segíti. A projekt megvalósítása az intézményünk pedagógiai programjában meghatározott célok teljesülését, elérését biztosítja olyan módon, hogy lehetővé vált a pedagógus kollégák felkészítése az egyéni fejlesztési programok megtervezésére majd megvalósítására, melynek eredményeképpen a diákok sikeres érettségi vizsgát követően bejutnak a felsőoktatási képzésekbe és ezt az utat teszi biztosabbá ill. végigjárhatóvá a mentori és a segítő program. Ily módon teljesül az a célunk, hogy az esélykülönbségek csökkenjenek, mérséklődjenek.
Megvalósult – egy 30 órás továbbképzés keretében – a pedagógusok felkészítése a mentori feladatok ellátására. A mentorok segítik a diákok alapkészségeinek fejlesztését, képességeik kibontakozását, tanulmányi eredményük javulását, koncentrálva a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyakra.
A projektnek köszönhetően a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok számára a mentori támogatás mellett egy tanéven át biztosítjuk az egyéni foglalkozásokat, konzultációkat, korrepetálásokat, melyek segítik a tanulók felkészülését az érettségi vizsgára, az idegen nyelvi vizsgákra ill. a továbbtanuláshoz szükséges pontok megszerzésére. A differenciált oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök – informatikai eszközök, számítógépes tanulási szoftverek, szótárak, nyelvkönyvek… - beszerzésével és módszerek alkalmazásával javítjuk a pedagógiai munka hatékonyságát és minőségét. Mindezt a nevelőtestületen belüli nagyfokú együttműködéssel érjük el, melyet a partnerintézményekkel ill. szervezetekkel való közös gondolkodásunk és tevékenységünk is segít, melyre elsősorban a pályaorientációs és életpálya-építési kompetenciák fejlesztése terén van szükségük a diákoknak.
A fiatalok élhetnek azokkal a lehetőségekkel is, melyeket a tanórán kívül szervezett programokként ajánlunk és szervezünk számukra: színházlátogatásokat, koncertbérleti előadásokat, tehetségnapon, kutatók éjszakáján, tudományos eseményeken, bemutatókon való részvételt, múzeumi kiállítások megtekintését, tudományos és művészeti előadásokat…

A Kutatók Éjszakáján “Hol vannak a katonák” - Kiállításmegnyitó a múzeumban

Ezen programok olya módon, hogy rengeteg ismeretet, tudást, tapasztalatot és élményt adnak, csökkentik a projektben résztvevő diákok hátrányát. Ez az alapvető célunk.
A projekt tényleges megvalósítására egy tanév áll a rendelkezésünkre, melynek részeredményeiről már vannak pozitív visszajelzéseink.
Ha a megvalósítás üteme és minősége az eltelt hónapokhoz hasonlóan zajlik a továbbiakban is, nemcsak a megtervezett projektcélokat sikerül elérnünk, hanem azokat meghaladva minden a programba bevont tanulót el tudunk juttatni tervei megvalósulásához.

Herczegné Varga Ilona
projektmenedzser

 

 

Találatok: 1534