Beszámoló a projekt üteméről 2009 szeptember - 2010 február között

Miért van szükség a program bevezetésére?
Az utóbbi évtizedekben sokat változott:

 • a társadalmi minta, az értékek rendszere
 • a tanulók neveltsége, ismeretei, készségei, tanuláshoz való viszonya
 • a családi körülmények, lehetőségek
 • a pedagógiai követelmények(a lexikális ismeretek átadása helyett az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés a cél
 • az oktatási formai-tartalmi rendszere (szükségessé vált a NAT-hoz kötődő, modul rendszerű, új munkakultúrát biztosító, a szegregációt feloldani tudó oktató-nevelő munka).

Összefoglalva:”más” tanulókat „más” céllal „más”módszerekkel szükséges tanítani.
A pedagógiai munkánk megújításának irányait a pályázati kiírás nagyban meghatározza, ami azonban összhangban van a pedagógiai programunkban megfogalmazott céljainkkal és fejlesztési elképzeléseinkkel. Úgy gondoljuk, hogy a kompetenciaalapú oktatás bevezetése, megvalósítása az eddigi oktató-nevelő munkánk megújításának folytatása, a korábban elkezdett, közösen kialakított, meghatározott értékek, a sajátos arculat megőrzésének, fejlesztésének egy újabb lépcsőfoka.

A kollégiumban három tanulócsoportnál vezetjük be a projektet, az alábbi tartalommal

 • Szociális, életviteli
 • környezeti
 • életpálya építési kompetenciaalapú oktatási program.

A programok a Kollégiumi Alapprogrammal összhangban, 30 órás blokkokban a csoport foglalkozások témáit jelentik, modern pedagógiai módszerek, digitális tartalmak és eszközök használatával.

A programban résztvevő tanulócsoportok:

9.évf.-csoportvezető: Bognár Ervin
10.-11.évf. csoportvezető: Sasfalusi Gáborné
12.évf.csoportvezető: Mengyi Zsolt
13.évf. csoportvezető: Gombár Imre

A projekt IKT asszisztens: Fejesné Szabó Renáta
Pénzügyi asszisztens: Oravecz Tünde

Kollégiumunk általános feladatai a 2009/2010. tanévben

 • A kompetenciaalapú oktatás bevezetése, elmélyítése
 • Oktatási programok és taneszközök bevezetése adaptációja
 • Modern pedagógiai módszerek alkalmazása (projektek, témahét, moduláris oktatási program)
 • Digitális tartalmak, taneszközök alkalmazása
 • Részvétel a tanári továbbképzéseken
 • Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele

 

Konkrét feladataink:
A toleranciára nevelés „C” típusú programcsomag bevezetése 9-13. évfolyamon a szociális kompetencia alapjául szolgáló személyiségre ható, attitűdformáló hatásokra, tevékenységekre építő részterület.

A témahét: a csillagok hete –

 • Csillagok az égen
 • Csillagok az irodalomban
 • Csillagok a tudományban
 • Csillagok a művészetekben
 • Csillagok a mindennapokban
 • Moduláris oktatási program az egészségnevelés
 • Jó gyakorlat átvétele: az egészségnevelés területén
 • Az intézményi saját innováció: a tanulásmódszertan a kollégiumban.
 • Felvállaljuk a tanulói laptop programot.

 

A projekt megvalósításában az alábbi külső intézményekkel, szervezetekkel kívánunk együttműködni:

 • Városi Margit Kórház, háziorvosi hálózat, védőnői hálózat.
 • Pásztói Szabadidő Egyesület, Pásztói Boldog Életklub
 • TIT Pásztói Egyesülete
 • Egererdő Zrt.

 Szakmai továbbképzések, amelyeken a nevelőtestület a tanév során részt vesznek:

Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása.
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés választás alapján.
Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés.
A kompetenciaalapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés.
Tanulói laptop program bevezetéséhez szükséges képzés.
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés.
Menedzsmentképzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment.
A projekt várható eredményei:
A mindennapi életben jól hasznosítható tudást közvetítünk, amivel fejlesztjük a tanulók kulcsfontosságú képességeit.
Megváltoztatjuk a tanulóknak a tudáshoz és a tanuláshoz való viszonyát.
Felkeltjük a diákok érdeklődését, beindítva vagy fokozva intellektuális kíváncsiságukat.
Ösztönözzük a tanulókat felelősségvállalásra, önálló tanulási célok kitűzésére és azok megvalósítására.
Sikereket, közös élményeket szereznek, fejlődik önbecsülésük és önismeretük, egymáshoz való viszonyuk.
A pedagógusok az alkalmazott módszereiket, az új oktatásszervezési eljárások bevezetését a kompetencia alapú oktatás céljai megvalósításának rendelik alá, az eddig alkalmazott módszereken rugalmasan változtatnak.
Fejlődik módszertani kultúrájuk, egymáshoz való viszonyuk.
A program indulása: 2009.09.01.
A program befejezése: 2010.08. 31.
A programmal kapcsolatban információhoz juthatnak még a www.educatio.hu és a www.okmt.hu honlapokon.

   

Sasfalusi Gáborné
Szakmai vezető