TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189 azonosító számú Nógrádkomp-oktatási innováció című pályázat

Miről is szól ez a pályázat?

Az utolsó 20-30 évben végbemenő társadalmi változások nyilvánvalóvá tették, hogy változtatni kell. A mai pedagógia legfőbb kérdése nem az, hogy mit, hanem, hogy milyen készségeket, képességeket fejlesszünk ki a jövő felnőttjeinek, hogy válaszolni tudjanak az állandóan változó világ kihívásaira. Szükségessé vált az is, hogy a hagyományos oktatási módszerek értékeit megtartva az öntevékenykedtető, a részvételközpontú, a kooperatív tanulást, a differenciálást helyezzük előtérbe. A lényeg az, hogy a tanulók beleéljék magukat a szerepekbe, helyzetekbe. Célunk egy komplex és állandóan változó világképet és iránytűt is nyújtani tudjunk az ismeretek halmazában való navigáláshoz. Szeretnénk, ha diákjaink megértenék, hogy meg kell tanulni másképpen tanulni, felfedezni,megérteni,rendszerezni az ismereteket,megfelelően kommunikálni anyanyelvi és idegen nyelvi szinten,szelektálni az ismeretek között. Fontosnak tartjuk, hogy meg kell tanulni dolgozni. A megszerzett ismereteket, a szakmai tudást megfelelően alkalmazni kell. Felelősségteljes döntésekkel, kezdeményezőkészséggel,érvelő vitákkal, kreativitással, kell munkálkodni a társadalomban. A XXI. századba való belépés kulcsa az életen át való tanulás. Ma már senki sem sajátíthatja el az ifjúkorában az egész élethez szükséges ismereteket. Az élet folyamán többször váltani kell. Meg kell tanulni együtt élni másokkal. Mások megismeréséhez a helyes önbizalom vezet, mely lehetővé teszi, hogy oda figyeljünk, empátiával éljünk mások iránt. A pályázat témája a toleranciára nevelés, modultémaként az egészségnevelés.

Milyen a toleráns ember?

  • Kíváncsi, mert érdekli mások véleménye.
  • Türelmes, mert oda figyel másokra.
  • Kreatív, mert rugalmas.
  • Belső kontrollos attitűdű.

Értelmi és érzelmi komponensei összhangban vannak. A tolerancia legfőbb szerepe a másokhoz, a mássághoz fűződő viszony humánus, érzékeny megközelítése, az igazi mély meggyőződésig eljutás elősegítése-mind a szűkebb környezet,a társadalom,mind pedig a szélesebb vil ág perspektíváiban.

A kollégiumi alapprogramban:

  • Egyén és közösség
  • Magyarság, nemzetiség, európaiság
  • Életvitel és háztartási ismeretek

Témaköreiben tudjuk érvényre juttatnia csoportfoglalkozások alkalmával. Törekszünk az előbbiekben megemlített új oktatás szervezési módszerek alkalmazására, valamint az egyéni tanulási utak biztosítására,a harmonikus együttélés továbbfejlesztésére. Tervezzük a tavaszi időszakban egy témahét megrendezését, melyen csillagászati előadást, éjszakai túrát, színházlátogatást, ki mit tudod, zenés vetélkedőt, egészségnevelést terveztünk és melyre szeretettel várunk minden kollégát, szülőt és mindenkit, aki érdeklődéssel fordul felénk. Bízzunk benne, hogy sikerül „csillagainkban”olyan pozitív gondolkodást és konstruktív életmodellt kiépíteni mellyel képesek lesznek a megszerzett készségek és képességek alkalmazására a XXI. szd. változó világában.

Sasfalusi Gáborné
szakmai vezető